Úvodní studie
rekonstrukce, konzervace a zpřístupnění objektů stálého opevnění v oblasti
jižní Moravy

(STO) MJ - S 2, 3, 4 (Šatov), MJ - S 15, 16 (Hevlín) a MJ - S29 (Mikulov)

 

a) Úvod

Na podzim roku 1999 byly vyjmuty z bojové pohotovosti AČR objekty Stálého těžkého opevnění (STO) MJ - S 2, 3, 4 (Šatov), MJ - S 15, 16 (Hevlín) a MJ - S29 (Mikulov), do té doby využívané a udržované Pevnostní rotou z Mikulova, podřízenou 26. velitelství územní obrany v Brně. Objekty byly částečně vyklizeny (demontovány a odvezeny pevnostní kanóny 85mm vz. 44/59, lafetace pěchotní výzbroje a některé další součásti výbavy) a obvyklým způsobem uzavřeny.

Ve stejném okamžiku o tyto objekty požádal Klub historického vojenství se sídlem v Brně za účelem rekonstrukce, konzervace a zpřístupnění těchto unikátních objektů veřejnosti.

b) Klub historického vojenství Brno (KHV - Brno)

KHV - Brno patří mezi nejstarší a největší dobrovolné organizace, sdružující zájemce o vojenskou historii. Byl založen již na podzim roku 1989, skupinou patnácti nadšenců, zájemců o vojenskou historii. Po deseti letech aktivní činnosti čítá členská základna KHV - Brno asi sto osob různých profesí a různého věku.

Zájem členů KHV - Brno se zaměřuje především na problematiku moderních fortifikací, čs. brannou moc v letech 1918 - 1945, stejně jako na její potenciální spojence, nebo nepřátele. Paleta zájmů je velmi pestrá, společné ale mají jedno - vojenství a vše co s ním souvisí.

Členové klubu se v průběhu roku aktivně podílejí na celé řadě akcí spojených s vojenskou historií. Spolupořádají výstavy, vzpomínkové - bojové akce (Bouda, Cihelna, Březinka, ...), aktivně se zapojují do rekonstrukce několika pevnostních objektů v České republice, rekonstruují těžkou bojovou a vojenskou techniku, vyhledávají a studují archivní materiály, vyhledávají pamětníky a zapisují jejich vzpomínky.

Členové klubu již řadu let provádí přímo v terénu systematický průzkum pevnostních staveb a to jak na území České a Slovenské republiky, tak v blízkém i vzdálenějším zahraničí. Průzkumná skupina KHV - Brno zdokumentovala současný stav větší části pevnostních objektů na našem území a například již před časem zdárně zcela dokončila průzkum opevnění bývalého III. sboru (prostor jižní Moravy).

Mezi členy klubu se lze setkat s řadou autorů publikací s tématem opevnění, nebo vojenské historie obecně, popřípadě s autory výkresů a fotografií, jejichž práce oživily několik publikací s touto tematikou.

Klub velmi úzce a úspěšně spolupracuje s řadou organizací, včetně AČR, Společností přátel čs. opevnění atd... Posláním klubu je propagovat historii a kladné tradice naší armády, tyto mapovat a zpřístupňovat široké veřejnosti.

Členové se každoročně scházejí na svém podzimním (listopad) a jarním (únor) srazu, kde se navzájem informují o svých aktivitách a plánují společné akce.

Klub vydává svůj interní časopis BOING a členové klubu rovněž tvoří redakci FORTSBORNÍKU, odborné publikace pro zájemce o historii pevnostních staveb. Každoroční srazy KHV - Brno se uskutečňují díky vstřícnosti a spolupráci s Vojenskou akademií Brno v jejich prostorách - ve velkém sále na ulici Tučkova.

c) Československé stálé opevnění v prostoru jižní Moravy

Jižní oblast východní části naší republiky, konkrétně prostor mezi soutokem řek Moravy a Dyje a městem Slavonice, představovala ve druhé polovině 30. let nejohroženější část tehdejší Republiky československé. Po obsazení Rakouska nacistickou III. říší se právě tento prostor stal ze strategického hlediska největší slabinou nástupového plánu čs. branné moci. To byl důvod, proč se zdejší oblast změnila v úsek státní hranice, kde se na jaře roku 1938 začala rodit jedna z jejich nejsilněji opevněných částí. Na cca 100 km hranice se tu kromě již existujících a stále doplňovaných objektů lehkého opevnění (starší vz. 36 a modernější vz. 37) začaly budovat i robustní pěchotní sruby. Současný návštěvník zdejších vinařských oblastí se setkává s impozantními pozůstatky čs. předválečného pevnostního systému prakticky na každém kroku. Stovky malých pevnůstek většinou dobře zachovaných a šest mohutných monolitů těžkých pevnostních objektů tu leží rozesety v krajině.

Proto jistě překvapí, že právě zde není možné navštívit prakticky žádný oficiálně zpřístupňovaný, nebo již zpřístupněný pevnostní objekt vybudovaný v letech 1936 - 1938 na obranu naší republiky. Výjimkou je pouze LO vz. 37 A 160 v ulici Na hrázi ve Znojmě, zpřístupněný a rekonstruovaný v minulých letech právě péčí KHV - Brno.

Přitom rozsáhlé pozůstatky čs. předválečného pevnostního systému, se kterými se setkává návštěvník této oblasti, představují devizu nebývalé síly, která nebyla dosud patřičným způsobem využita. Kromě pěkného přírodního prostředí, řady kulturních a historických památek a dobrého zázemí pro turistiku, (uprostřed oblasti leží například Vranovská přehrada - významné rekreační centrum jižní Moravy) se zde ve velké míře nachází další, zcela neobvyklý a turisticky velmi atraktivní fenomén.

V zahraničí, především v západní Evropě (Francie, Belgie, Itálie, ...) jsou podobné lokality význačným prvkem v hospodářském a kulturním životě oblasti, o programově zdůrazňovaném historickém významu nemluvě. Rovněž na severní hranici našeho státu - především v oblasti mezi Hlučínem a Trutnovem, je celá řada lokalit, kde jsou objekty bývalého čs. opevnění z let 1935 - 1938 zpřístupňovány za značné pozornosti a návštěvnosti turistů.

Možnosti využití lokalit u Mikulova, Šatova a částečně i Hevlína jsou značné. Projekt připravovaný Klubem historického vojenství - Brno se pokouší velký turistický potenciál zdejšího opevnění zhodnotit. Ve spolupráci s dalšími subjekty byly zahájeny intenzívní přípravné práce, projekční práce a studie, které nastiňují pro využití zdejšího opevnění velice významný záměr. Ten by měl v budoucnu přinést velký příliv turistů a to nejen tuzemských.

Projekt rovněž klade značný důraz na zvýraznění kladných vojensko - historických tradic, výchovu k vlastenectví a občanské hrdosti, záchranu, obnovu a zpřístupnění rozsáhlé části nejvýznamnějšího stavebního a vojenského díla naší novodobé historie.

d) Konkrétní plány rekonstrukce, konzervace a zpřístupnění objektů STO veřejnosti

 • označení objektu: MJ - S2
 • historický krycí název: "Úvoz"
 • postaven podle projektové dokumentace srubu: 0P - S41
 • typ objektu: oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, dvouzvonový, dvoupatrový
 • odolnost objektu: II (tloušťka stropu 200 cm, čelní zeď 225)
 • umístění objektu: v obci Šatov poblíž hřbitova
 • Záměr: kompletní rekonstrukce zevnějšku objektu (kamuflážní nátěry, obvodová překážka, oplocení, ...);
  podzemní patro technické zázemí pro KHV - Brno (sklady, ubikace); nadzemní patro zpětné dovybavení demontovanými zbraněmi a lafetací (zbraně střelecky znehodnotit), instalovat expozici s tématem "Evropská stálá opevnění mezi světovými válkami" (Maginotova linie, belgická, italská, holandská, finská, polská a další opevnění)

 

 • označení objektu: MJ - S3
 • historický krycí název: "Zahrádka"
 • postaven podle projektové dokumentace srubu: 0P - S41
 • typ objektu: oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, dvouzvonový, dvoupatrový
 • odolnost objektu: II (tloušťka stropu 200 cm, čelní zeď 225)
 • umístění objektu: v obci Šatov u asfaltové silnice vedoucí od hospody jižním směrem k hranici
 • Záměr: kompletní rekonstrukce zevnějšku objektu (kamuflážní nátěry, obvodová překážka, oplocení, ...); podzemní i nadzemní patro plné zpětné dovybavení demontovanými zbraněmi a lafetací (zbraně střelecky znehodnotit), instalace kompletní vnitřní výbavy (postele, ...), instalovat expozici s tématem „Československé stálé opevnění z let 1935 - 1938 v prostoru III. sboru (jižní Morava)“

 

 • označení objektu: MJ - S4
 • historický krycí název: "Zatáčka"
 • postaven podle projektové dokumentace srubu: N - S63
 • typ objektu: oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, dvouzvonový, dvoupatrový
 • odolnost objektu: II (tloušťka stropu 200 cm, čelní zeď 225)
 • umístění objektu: v poli, jihovýchodně obce Šatov
 • Záměr: kompletní dlouhodobá konzervace zevnějšku i vnitřku objektu (tento objekt nebude zpřístupněn, vzhledem k jeho umístění uprostřed souvislého lánu pole, bez stálé přístupové cesty)

 

 • označení objektu: MJ - S15
 • historický krycí název: "Závora"
 • postaven podle projektové dokumentace srubu: 0P - S41
 • typ objektu: oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, dvouzvonový, dvoupatrový
 • odolnost objektu: II (tloušťka stropu 200 cm, čelní zeď 225)
 • umístění objektu: cca 2,5 km jižně obce Dyjákovice, vpravo silnice Dyjákovice státní hranice, na břehu kanálu
 • Záměr: kompletní rekonstrukce zevnějšku objektu (kamuflážní nátěry, obvodová překážka, oplocení, ...); konzervace interiérů (objekt bude zpřístupňován, vzhledem ke své odlehlosti, jen při významných dnech a historických výročích)

 

 • označení objektu: MJ - S16
 • historický krycí název: "Výběžek"
 • postaven podle projektové dokumentace srubu: 0P - S9
 • typ objektu: oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, dvouzvonový, jednopatrový
 • odolnost objektu: II (tloušťka stropu 200 cm, čelní zeď 225)
 • umístění objektu: cca 3 km jihovýchodně obce Dyjákovice, vlevo silnice Dyjákovice státní hranice, těsně u státní hranice
 • Záměr: kompletní rekonstrukce zevnějšku objektu (kamuflážní nátěry, obvodová překážka, oplocení, ...); dlouhodobá konzervace interiérů (objekt nebude zpřístupňován, vzhledem ke své odlehlosti a bezprostřední blízkosti státní hranice - nevhodné pro pohyb lidí)

 

 • označení objektu: MJ - S29
 • historický krycí název: "Svah"
 • postaven podle projektové dokumentace srubu: N - S47
 • typ objektu: oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, dvouzvonový, dvoupatrový
 • odolnost objektu: II (tloušťka stropu 200 cm, čelní zeď 225)
 • umístění objektu: jižně státní silnice Mikulov - Březí, těsně u železniční trati
 • Záměr: kompletní rekonstrukce zevnějšku objektu (kamuflážní nátěry, obvodová překážka, oplocení, ...); podzemní i nadzemní patro plné zpětné dovybavení demontovanými zbraněmi a lafetací (zbraně střelecky znehodnotit), instalace kompletní vnitřní výbavy (postele, ...), instalovat expozici s tématem "Československé stálé opevnění z let 1935 - 1938 a čs. branná moc za mobilizace v září 1938". Částečná rekonstrukce objektů lehkého opevnění v bezprostřední blízkosti objektu.

Záměrem celkovým je vystavovat dobové dokumenty, velké množství fotografií a plánů, uniformy, výstroj vojáků, zbraně od pistolí a ručních granátů až po původní, nedávno demontovaná protitanková děla. Chybět nebude munice, vyznamenání a další vojenské předměty. Návštěvníci budou konfrontováni prostřednictvím monolitů mohutných pevnostních staveb s pracovním vypětím jejich zrodu, s odhodláním jejich obránců z roku 1938 a s jejich pozdějším zklamáním, zoufalstvím a beznadějí. Půjde o připomínku, kolik je nezbytné obětovat, aby bylo zachováno demokratické zřízení, svoboda, životy a majetek občanů.

e) Některé dosud podniknuté kroky

 • proběhlo podrobné jednání s VUSS Brno
 • dohodnuto jednání s 26. VÚzO Brno
 • vedena korespondence s Velitelstvím sil územní obrany v Táboře
 • vedena korespondence s G3 Velitelství sil územní obrany v Táboře
 • písemný kontakt a souhlas ministra obrany ČR
 • proběhlo jednání s MěÚ v Mikulově
 • nákladem KHV - Brno provedeno geodetické zaměření objektů MJ - S2, 3 a 29 (další připraveno), které bude předáno k dalšímu řešení VUSS - Brno
 • připravován materiál nezbytný k podání návrhu na chráněnou technickou památku
 • každý týden některý ze členů KHV - Brno provádí obhlídku objektů přímo v terénu

f) Výběr zajištěných prostředků, materiálů a kapacit pro realizaci

Mnohaletou prací členů KHV - Brno byly zajištěny :

 • kompletní kopie historické výkresové dokumentace a mapové podklady k těmto objektům, kompletní podklady a plány na jejich vnitřní výbavu
 • rozsáhlý fotoarchiv s historickými fotografiemi dané oblasti
 • předpisy a manuály na historickou i současnou výbavu objektů
 • byla kontaktována archivní pracoviště s fondy, obsahujícími další historické dokumenty a podklady

Členy klubu jsou renomovaní autoři a znalci problematiky, za kterými do současnosti stojí asi 20 odborných knižních titulů zabývajících se problematikou čs. opevnění a desítky odborných článků. k dispozici pro realizaci shora uvedeného záměru jsou i jejich soukromé archivní materiály.

Členy klubu jsou rovněž bývalí příslušníci pevnostní roty, kteří dopodrobna znají stav a způsob údržby shora uvedených objektů a celkové zajištění jejich provozu v minulých letech.

V soukromém držení členů KHV - Brno je velké množství vojenských památek a historických vojenských předmětů, které bude možno využít pro zřízení expozic.

g) Kontaktní adresa a telefonní čísla:

Dr. Tomáš SVOBODA - předseda KHV -Brno
Šimáčkova 191
628 00; Brno – Líšeň

web: http:\\members.xoom.com\khvbrno\
e-mail: khvbrno@email.cz

Další kontakty:

Tomáš Bartoš (Brno) - tel./fax: 05/42218492; 0603/168144
e-mail: pkbartos@brn.inecnet.cz

Jiří Špinar (Znojmo) - tel. 0603/921778